⇠ Back to All News

มาตรการการดำเนินต่อของธุรกิจ ในกรณีที่มีการติดเชื้อ COVID (SEIBOTTECHNOLOGY)

เรียนลูกค้าของบริษัทไซบอทเทคโนโลยี

ตามประกาศที่ได้แนบมานี้ เกี่ยวกับเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทางบริษัทมีความกังวลและเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง จึงออกประกาศนี้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจของ Seibottechnology.

ว่าเราได้ปฎิบัติอยู่บนความระมัดระวังและได้ตะเตรียมการสำหรับกรณีที่มีผู้ติดเชื้อไกล้ตัว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ